Hoàng Giang Com

Giúp bạn nâng Com (Commission) – Hoa hồng sàn giao dịch Crypto, Forex tốt hơn nữa để thay đổi vị thế

Nâng hoa hồng sàn Crypto

STT

Sàn Crypto

Bình Thường

Sau Nâng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Còn nữa …

20%

20%

20%

Đang cập nhật …

41%

50 – 70%

40%

80%

Đang cập nhật …

Nâng hoa hồng sàn Forex

STT

Sàn Forex

Bình Thường

Sau Nâng

1

2

3

Còn nữa …

Đang cập nhật …

Đang cập nhật …